پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هر کس عهده دار کاری از امور امّت من شود و نسبت به آنان حسن نیّت به خرج دهد، خداوند متعال هیبت در دل های آنان را روزی او فرماید

انتخابات به پایان رسیده است