نمونه کارهای رشته فتوگرافیک

سعیده میرزایی

ریحانه انصاری

زهرا زارعی

سعیده میرزایی

زهرا سلامی

زهرا سلامی

اسما وهبی

ریحانه انصاری

فاطمه فروغی

ریحانه انصاری

ملیکا بهجتی

فاطمه واعظ

بخشی از نمایشگاه سال 98